• Piyasalar
 • up
  BIST 100
  94552
 • up
  USD
  4.7378
 • up
  EURO
  5.4908
 • down
  GBP
  6.2357
 • down
  Altın
  192.939
 
 
 
 
 
 
Tarih : 18.11.2013 - 16:25 Yorum : 0

YSK açıkladı, nerede oy kullanacağım - tıkla öğren - 2014 seçimleri

Seçim sandığı öğrenme linki aşağıdadır. Seçimler ne zaman, yerel seçimler hangi tarihte, nerede oy kullanacağım, oyumu nerede vereceğim, hangi sandıkta oy kullanacağım, kimler oy verebilecek, oy hakkım var mı, oy kullanabilecek miyim, kimler oy kullanabilecek gibi tüm soruların cevabı bugün Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. İşte seçim sandığı sorgula linki ve oy kullanabilecek miyim nerede oy kullanacağım bilgisi.

YSK açıkladı, nerede oy kullanacağım - tıkla öğren - 2014 seçimleri

2014'ün Mart ayında yapılması beklenen Yerel seçimler için çalışmalar sürüyor. Siyasi partiler adaylarını belirlemeye çalışırken, Yüksek Seçim Kurulu da seçmenleri kapsayan çalışmalarına hız verdi. YSK'nın sitesinde açıklanan seçmen sorgulamasında bilgilerinizi girdiğiniz zaman seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı görebiliyorsunuz.
TIKLA NEREDE OY KULLANACAĞINI ÖĞREN

YSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi;
Karar No   : 460 Karar Tarihi   : 02/11/2013                  
Ba şkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 02/11/2013 tarihli yazıda, aynen; “Bilindi ği üzere; Anayasanın 127 ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddeleri uyarınca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri 30 Mart 2014 tarihinde yapılacaktır. 
 Anılan seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak, ilçe seçim kurullarına gönderilmesine esas olmak üzere; “bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayaca ğının” tespitine ihtiyaç duyulmaktadır. 
 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 3959 sayılı Kanunla de ğişik 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Bir sandık bölgesi esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kapsar.” hükmü yer almakta olup, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli idareler ve 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde bu seçimlere münhasıran düzenlenen Güncelle ştirme Genelgelerinde bir sandıkta (300) seçmenin oy kullanması ilkesi benimsenmi ş ve bu esasa göre yapılan seçimlerde herhangi bir aksaklık ve gecikme söz konusu olmamı ştır. 
Bu nedenle, önceki seçimlerdeki sandık bölgesi seçmen sayılarına ili şkin uygulamalar ve mahalli idareler genel seçimlerinin özelli ği itibariyle i ş hacmi de göz önünde bulundurularak, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayaca ğı hususunda, Yüksek Seçim Kurulunca bir karar alınmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmi ş olmakla, konu incelenerek; 
GERE Ğİ GÖRÜ ŞÜLÜP DÜ ŞÜNÜLDÜ: 
Teklifte de belirtildi ği üzere; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 3959 sayılı Kanunla de ğişik 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Bir sandık bölgesi esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kapsar.” hükmü yer almakta olup, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli idareler ve 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde bu seçimlere münhasıran düzenlenen Güncelle ştirme Genelgelerinde bir sandıkta (300) seçmenin oy kullanması ilkesi benimsenmi ş ve bu esasa göre yapılan seçimlerde herhangi bir aksaklık ve gecikme söz konusu olmamı ştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14. maddesinin onuncu fıkrası hükümleri uyarınca; seçimlerin ba şlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlü ğü ile ilgili bütün i şlemleri yapmaya ve yaptırmaya, bu hususta gerekli önlemleri almaya, önceki seçimlerde oldu ğu gibi bu seçimde de ilgili kanunlarda öngörülen i şlemlerin, zamanında ve düzen içinde yürütülmesi ve yapılmasını sa ğlamakla Yüksek Seçim Kurulu görevli ve yetkili kılınmı ştır.  
Bilindi ği gibi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenler bir sandık bölgesinde en az iki seçim için iki sandıkta oylarını kullanacaklarından, tüm yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz olması ve ayrıca tasarruf ilkeleri de göz önüne alınarak, Anayasanın 79. maddesi ile 298 sayılı Kanun’un verdi ği yetki gere ğince, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 5. maddesinde 3959 sayılı Kanun ile yapılan de ğişiklik dikkate alınmayarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (320) olarak belirlenmesine, ancak köylerde seçmen sayısı (400)’ü a şmadı ğı takdirde bir sandıkta oy kullanılabilece ğine karar verilmelidir. 
S O N U Ç:  
Açıklanan nedenlerle ve konunun genelli ği göz önüne alınarak; 
1- 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (320) olarak belirlenmesine, 
2- Köylerde seçmen sayısı (400)’ü a şmadı ğı takdirde bir sandıkta oy kullanılabilece ğine, 
3- Karar örne ğinin; 
a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına, 
b) Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen siyasi partilerin genel ba şkanlıklarına gönderilmesine, 
c) Kurulumuz resmî internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanması ve il ilçe seçim kurulu ba şkanlıklarına iç-mail olarak gönderilmesi için Seçmen Kütü ğü Genel Müdürlü ğüne ve İdari ve Mali İş ler Dairesi Ba şkanlı ğına gönderilmesine, 
02/11/2013 tarihinde oybirli ği ile karar verildi.  
Ba şkan  Ba şkanvekili   Üye     Üye   Sadi GÜVEN  Turan KARAKAYA   Muharrem CO ŞKUN   Mehmet KÜRTÜL     
Üye   Üye    Üye      Nilgün İPEK   Ünal DEM İRC İ   Ali KAYA   
Üye   Üye         Halim A ŞANER İbrahim ZENG İN

YORUMLAR
587759
loading
Reklamı Geç