• Piyasalar
 • up
  BIST 100
  94552
 • up
  USD
  4.7378
 • up
  EURO
  5.4908
 • down
  GBP
  6.2357
 • down
  Altın
  192.939
 
 
 
 
 
 
Tarih : 29.09.2014 - 15:32 Yorum : 8

Key ödemeleri sorgulama ekranı - Key ödemeleri 2014 detaylı bilgi

Key ödemeleri sorgulama ekranı burada. Key ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte Key ödemeleri 2014'e dair her şey. Key ödemeleri hakkında detaylı bilgi.

Key ödemeleri sorgulama ekranı - Key ödemeleri 2014 detaylı bilgi

Key ödemeleri sorgulama ekranı burada. Key ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte Key ödemeleri 2014'e dair her şey. Key ödemeleri hakkında detaylı bilgi. İlgili kanun ve yönetmelik uyarınca Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından hazırlanan hak sahipleri listesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. İşte Konut Edindirme Yardımı Yeni Key Ödemeleri Sorgulama Listesi 2014 - (http://www.keyodemeleri.com) tüm detaylar. İlgili kanun ve yönetmelik uyarınca Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından hazırlanan hak sahipleri listesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Ödemelerde T.C. kimlik numarasının bildirilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

DUYURU  5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve 14.08.2007 tarih 26613 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre; Konut Edindirme Yardımı ödemelerine 28.07.2008 tarihinde başlanılmıştır.  08/12/2009 tarih 5939 sayılı Kanun ile 07/01/2010 tarih ve 27455 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik gereğince de hak sahiplerine yapılacak ödemeler devam etmektedir. 02/11/2011 tarih 28103 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe giren 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin 73. Maddesi gereğince hak sahiplerine yapılacak ödemelere 24/02/2014 tarihinde başlanılacaktır. İlgili Kanun gereği Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.  tarafından bildirilen listeler,  hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede 24/02/2014 tarihinde ilan edilecek olup, hak sahiplerinin alacakları KEY tutarları bu tarihten itibaren www.keyodemeleri.com internet sitemizden sorgulanabilecektir. Vatandaşlarımızın, T.C. Ziraat Bankası'na başvurmadan önce Resmi Gazete'de yayımlanan listelerde isminin ve KEY ödeme tutarının bulunup bulunmadığını internet sitemizden sorgulamaları önem arz etmektedir. T.C. Kimlik No  ve yabancı kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimleri yer almayan,  TCKN ve yabancı kimlik numarası/vergi kimlik numarası bulunmayan hak sahipleri ile Konut Edindirme Yardımı hak sahibi olduğunu veya ödeme miktarının doğru olmadığını ileri süren kişilerin, öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara (kesintilerini  yatıran  kurumlara)  bu  kurumlardan  sonuç alınamaması durumunda  ise Sosyal Güvenlik Kurumuna  müracaat  etmeleri gerekmektedir. KEY  ödemeleri  Türk  vatandaşlarına T.C.Kimlik Numarasıyla  yabancı uyruklu  hak  sahiplerine  ise  Yabancı  Kimlik  Numarası/Vergi  Kimlik Numarası ile yapılacaktır. Kurumlar tarafından T.C. Kimlik No ve Yabancı Kimlik  Numarası/Vergi  Kimlik Numarası bildirilmeyen  hak sahiplerine ödeme yapılmayacaktır.

KEY ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI


T.C. Kimlik Numarası ve Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ile yapılan sorgulama sonucunda görülen ödeme miktarına itirazı olmayan hak sahipleri ödemelerini, T.C. Ziraat Bankası Şubeleri'nden T.C. Kimlik No/Yabancı Kimlik Numarası ile birlikte Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport (yabancı uyruklular için sadece Pasaport) ibraz etmek suretiyle alacaklardır. KEY tutarını almak üzere Banka'ya yapılacak başvurularda, vatandaşlarımızın kimlik fotokopilerini yanlarında bulundurmaları işlemlerinin kısa sürede yapılması açısından önemlidir.
KEY hak sahiplerinden T.C. Ziraat Bankası'nda hesabı ve bu hesabına ilişkin Bankkartı bulunanlar, T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden paralarını alabileceklerdir.
Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümünün aslen/vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekmektedir. İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürüldüğüne dair mahkeme kararının ibraz edilmesi halinde ise hisse oranında ödeme yapılacaktır.
İlgili Kanun uyarınca Resmi Gazete"de ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir..
KANUN NO: 3320
MEMURLAR VE İŞÇİLER İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNE KONUT EDİNDİRME YARDIMI YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 11 Kasım 1986
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 22 Kasım 1986 - Sayı: 19289
5.t.Düstur, c.26 - s.
KAPSAM
MADDE 1 - a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre almakta bulunan Devlet Memurları ile diğer kamu görevlilerine kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanlara ve T.C. Emekli Sandığından Emekli adi malüllük ve vazife malüllüğü aylığı almakta olanların kendilerine,
b) (10) ve (10)'dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilere,
c) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanun'un geçici 20. maddesine tabi ve 991 sayılı kanun ve Sosyal sigortalar Kurumuna devredilen sandıklar mevzuatına göre yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış bulunanlara,
Bu Kanun'da belirtilen esas ve usuller dahilinde "Konut Edindirme Yardımı" yapılır.
10) işçiden az işçi çalıştıran işverenlerden ise isteyenler, işçilerini Konut Edindirme Yardımından faydalandırabilirler.
Konut edindirme yardımından, hizmet tahsisli konutlar dışında her ne şekilde olursa olsun konut tahsis edilmiş bulunanlar, kurumların yurt dışı kadrolarına sürekli göreve atananlar, kanunları gereği sözleşmeli statüe çalışanlar, memur ve işçi emeklilerinden bağımsız konut sahibi bulunanlar, yararlamazlar.Ancak bunlardan kanunları gereği sözleşmeli statüde çalışanlar, kuruluşlarına başvurmak ve bu Kanun'un 3'üncü maddesinde tespit edilen yardım miktarının kendilerince ödeneceğini belirtmek kaydıyla bu yardım hakkında yararlanabilirler. Sözleşmeli personelin yardımı ödeme şekli yönetmelikte tespit edilir.
Eşlerden her ikiside yardıma müstehak iseler bu yardım aile reisine yapılır. Ancak yardıma müstehak işlerden her ikisine yardım yapılıp yapılmamasına karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Eşlerden her ikisine yardım yapılması halinde, bu yardım bir konut için kullanılır.
Ancak Konut Edindirme Yardımlarından bir defa yararlanılır.
Yardımdan yararlanma süresi
MADDE 2 - Konut Edindirme yardımım toplam 180 ay süre ile yapılır. Yardımdan yararlanma şartlarının kaybedenlere yardım yapılması durdurulur. Bunlardan gerekli şartları yeniden kazananlara veya yardıma müstehak eşine, kalan süre için yardım yapılmasına devam olunur.
Konut edindirme yardımına müstehak olan Devlet memuru diğer kamu görevlileri ve çalışanlar ile işçilerden bağımsız konut sahibi bulunanların çalışır iken, bu Kanun'un 5'inci maddesinin (b) bendine göre yardımdan yararlanmaya hak kazandıkları süre içerisinde emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaları halinde ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca bakiye süreler için yardım ödenmesine devam olunur.
Ölüm halinde ise, yardıma müstehak eşi bulunmayanları ölüm tarihine kadar tahakkuk eden yardımın kullanılmayan kısmı neması ile birlikte kanuni mirasçılarına ödenir.
YARDIM MİKTARI:
MADDE 3 - (1 Ağustos 1996 tarih ve 4160 sayılı Kanunun 5-g maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
YARDIMIN ÖDENME ŞEKLİ
MADDE 4 - a) Yardıma müstehak Devlet memurları ile diğer kamu personelinin konut edindirme yardımı kurumlarınca aylıklara ilişkin hükümler dairesinde tahakkuk ettirilerek, yardımın ait bulunduğu ayın sonuna kadar Türkiye Emlak ve Kredi Bankasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açılacak " Devlet Memurları ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı Hesabı"na ödenir.
Yardıma müstehak emekli, adi malul ve vazife malullerinin kanut edindirme yardımı, T.C. Emekli Sa ndığı'nca aylıklara ilişkin hükümler dairesinde tahakkuk ettirilerek yukarıda belirtilen hesaba o ayın sonuna kadar ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu şekilde ödenen konut edindirme yardımlarını ilgililere sosyal yardım zamlarını ödeyen kurumlardan bir ay içinde yazı ile istemek suretiyle tahsil eder.
b) Yardıma müstehak işçilerin, konut edindirme yardımı, işverenlerce tahakkuk ettirilerek Sosyal Sigortalar Kurumu'na yatırılır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun primlerin ödenmesine ilişkin hükümleri dairesinde Kurumca tahsil edilen miktar, tahsilatın yapıldığı ayı takip eden bir ay zarfında topluca Türkiye Emlak Kredi Bankasında Toplu Konut ve Kamu ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açılacak "işçiler ve Emeklileri Konut edindirme Yardımı Hesabı" na yatırılır.
Yaşlılık veya malullük aylığı alanlardan yardıma müstehak bulunanların konut edin dirme yardımı, Sosyal Sigortalar Kurumu'nca aylıklara ilişkin hükümler dairesinde tahakkuk ettirilerek, yardımın ait old uğu ayı takip eden bir ay içinde yukarıda belirtilen hesaba yatırılır.
KONUT EDİNDİRME YARDIMINDAN YARARLANMA ŞEKLİ
MADDE 5 - A) Konut edindirme yardımı, kullanım alanı 75 m2 yi geçmemek kaydıyla ancak 60 m2 lik kısmı için kullandırılır.
B) Konut edindirme yardımından yararlanabilmek için bu Kanun'un 4'üncü maddesinde adı geçen hesaplara; bağımsız konutu bulunmayanlar adına en az 18 ay diğerleri adına en az 36 sü re ile para yatırılmış olması gerekir.
C) Konut edindirme yardımından 180 aylık sürenin tamamlanmasından önce yararlanmak üzere buşvuranların kalan sürelere ait yardım miktarları ancak ilgilinin Toplu Konut Fonundan sağladığı kredilerin geri ödenmelerinde kullanılabilir.
EMEKLİLERİNE YAPILACAK YARDIMIN FİNANSMANI
MADDE 6 - Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan yaşlılık veya malullük aylığı alanlardan konut edindirme yardımına müstehak olanlara bu kurumca yapılacak yardım ödemeleri aylık olarak Hazinece karşılanır.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE KONULAMAYACAK HÜKÜMLER
MADDE 7 - Konut edindirme yardımının miktarı ile ödeme usul ve esasları hakkında bu Kanun'da yer alan hükümler Toplu İş sözleşmeleri ile değiştirilemez.
YARDIMIN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ
MADDE 8 - İşveren tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu'na zamanında ödenmeyen konut edindirme yardımları, resen veya ilgililerin başvurusu üzerin Sosyal Sigortalar Kurumu'nca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun primlerin tahsiline ilişkin hükümleri dairesinde tahsil olunur.
SOSYAL SİGORTA SANDIKLARI
MADDE 9 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci madddesine tabi Sosyal Sigorta sandıkları kendi statüleri gereği aylık bağladıkları yardıma müstehak sigortalılarına bu Kanun esaslarına göre konut yardımı yaparlar.
Sandıklarca ödenen konut edindirme yardımı 4'üncü madde hükmüne göre ilgili işveren kuruluştan tahsil edilir. İlgili işvereni bulunmayan sandığın ödemeleri ise, işverenin tasfiyesini üstlenen kuruluşca yapılır.
KONUT EDİNDİRME YARDIMININ NEMALANDIRILMASI
MADDE 10 - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, bu Kanun uyarınca Türkiye Emlak Kredi Bankasında açılan hesaplarda toplanan paraları
Devlet Tahvili, Hazine Bonosu veya Gelir Ortaklığı Senedine yatırılmak suretiyle nemalandırabilir. Türkiye Emlak Kredi Ba nkası, söz konusu hesaplard toplanan paraların bakiyesine altı ay vadeli mevduata uygulanan oranda faiz tahakkuk ettirir.
Toplanan paraların nemasının, konut edindirme yardımına müst ehak kişiler ile bu kanun uygulamasında görevlendirilecek kuruluşlara tahsisinin usul, esas ve oranları Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
KULLANMA YETKİSİ
MADDE 11 - Türkiye Emlak Kredi Bankasındaki hesaplarda toplanan p aralar bu Kanun hükümleri çerçevesinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başka nlığı tarafından kullanılır.
YÖNETMELİK
MADDE 12 - Bu Kanun'un uygulanması ile ilgili hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
GEÇİCİ MADDE 1 - (3838 - 28.8.1992) Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütül mesi Hakkında Kanun kapsamına giren yörele rde, 7269 sayılı K anun ile 2985 sayılı Kanun uyarınca yapılacak konutların borçlarının mahsubunda, bu Kanun hükümlerine bağlı kalınm aksızın konut edindirme yardımı kullanılabilir.
Bu konuda düzenlemeler yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 13 - Bu Kanun 1/1/1987 tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 14 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
SIKÇA SORULAN SORULAR
 1- Boşanma durumunda KEY (Konut Edindirme Yardımı) niye aile reisine veriliyor?
Mülga 11/11/1986 tarihli 3320 sayılı kanunun birinci maddesinde "Eşlerden her ikiside yardıma müstehak iseler bu yardım aile reisine yapılır" denilmektedir. Bu nede nle (KEY) Konut Edindirme Yardımı aile reisine yapılmıştır.
Ödenmesi gereken paranın beklediğimden az çıktığını düşünüyorum ne yapabilirim?
5664 sayılı KEY Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun'un 5/2 maddesinde "Türkiye Emlak Bankası An onim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, (KEY) Konut Edindirme Yardımı'na müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre Konut Edindirme Yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce Konut Edindirme Yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, Konut Edindirme Yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir.
Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz" denilmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara başvurulmalıdır.
3-  Ziraat Bankası'nda listede gözükmüyorum fakat İnternet sitesinde ve Resmi Gazetedeki listede gözüküyorum neden ve hangisi doğru?
Resmi Gazetede Tasfiye Halindeki Emlak Bankası tarafından şirket imize gönderilen tüm bilgiler aynen yayınlanmış ancak yönetmelik gereğince ödeme için T.C.Kimlik numarası zorunlu olduğundan Ziraat Bankasında T.C. Kimlik Numarası olmayanlar yer almamıştır. Bu durumda olanlar yukarıda izah edilen itiraz prosedürleri doğrultusunda başvurularını yapacaklardır.
4-Ziraat Bankası'na yatırılan paramın hacizli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
Ziraat Bankası'na müracaat ederek öğrenilebilir.
5-Adıma yapılan KEY ödem esini aldım. Ancak iade etmek istiyorum, ne yapmalıyım?
KEY ödeme lerini almış, ancak çe şitli sebeplerle iade etmek isteyen hak sahipleri, ödemeyi almış oldukları gün içinde iade etmek istemeleri durumunda ödemeyi almış oldukları Ziraat Bankası şubesine, daha sonraki günlerde iade etmek istemeleri durumunda ise Ziraat Bankası Şubelerine başvurarak iade işlemini gerçekleştirebileceklerdir
KEY ÖDEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Bilindiği üzere, KEY hak sahiplerine ilişkin listeler 28/7/2008 tarihinde Resmi Gazet ede yayımlanmış olup, söz konusu listelerde isimleri yer almadığı halde yardıma müstahak olduklarını ileri sürenlerin üç aylık başvuru süresi 28/7/2008 tarihinde başlamış ve  28/10/2008  tarihinde sona ermiştir.
İtirazlara ilişkin işlemler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilerek Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankasına bildirilmiştir.
Bu defa, 21/3/2010 tarih ve 27528 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede ilan edilen listede isimleri yer almad ığı halde hak sahibi olduğunu ileri sürenler ile isimleri yer almakla birlikte adlarına yapılan ödeme tutarlarının doğru olmadığını ileri sürenlerin konu ile ilgili bilgi alacakları yerler, durumlarına göre farklılık göstermektedir.
Buna göre;
1987-1995 yılları arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar, çalışmış olduğu KURUMLARINA,
506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsa mında banka, sigorta ve reasürans şirke tleri, ticaret odaları, sanayi odaları ve borsalarda çalışan ve sandıklara tabi olan kişiler, ÇAL IŞMIŞ OLDUKLARI İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARA ve SANDIKLARA,
1987-1995 yılları arasında 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışanlar,  o tarihlerde çalıştıkları işyerle rinin işle m gördüğü  SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİNE,
1987-1995 yılları arasında Memur Emeklisi olanlar  ise SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN Milli Müdafaa Cad. No: 24 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan KAMU GÖREVL İLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA, BAŞVURMALARI HALİNDE KONU İLE İLGİLİ BİLGİ  ALABİLECEKLERDİR.

YORUMLAR
619691
loading
SAİT DOĞAN 27.01.2015, 11:39
KEY DE ALACAĞİM PARA VARMI
zehra keşir 11.01.2015, 11:50
1987 1995 yılları arasındada devlet memuru olarak çalıştım vede halen çalışıyorum çok az key ödemesi aldım çalıştığım kuruma iki ayrı zamanda dilekçeyle müracat ettim henüz bir cevap çıkmadı kalanını alabilirmiyi ne yapmam lazım bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim ilginiz için
şimdiden teşekkür ederim
mustafa eskı 11.12.2014, 18:53
1989-1998 yıllarını arasında denızlık yanı gemılerde calıstım hıc key odemesı almadım benım key odemesı alabılırmıyım
hasan yazici 01.10.2014, 08:24
658245752
Ali Ünsal 30.09.2014, 18:01
KEY ödemesi alabılirmiyim
Toplam 8 kayıttan 1 - 5 arası görüntüleniyor.
Reklamı Geç