• Piyasalar
 • up
  BIST 100
  0
 • up
  USD
  0
 • up
  EURO
  0
 • up
  GBP
  0
 • up
  Altın
  0
 
 
 
 
 
 
Tarih : 25.10.2013 - 07:40 Yorum : 0

Çalışanları tehdit eden 3 hastalık reflü, dispepsi, kabızlık

Ki­mi za­man ka­rın ağ­rı­sı, ki­mi za­man mi­de yan­ma­sı, şiş­kin­lik... Ça­lı­şan­lar­dan sık du­yu­lan bu şi­ka­yet­le­rin fark­lı ne­den­le­ri ol­sa da, ki­şi­nin sı­kın­tı­lı gün­ler ya­şa­ma­sı­na ne­den olu­yor.

Çalışanları tehdit eden 3 hastalık reflü, dispepsi, kabızlık

Son­ba­har­da özel­lik­le de ça­lı­şan­lar en çok ka­bız­lık ve­ya ba­ğır­sak alış­kan­lık­la­rın­da de­ğiş­me, dis­pep­si, ref­lü­den şi­kayetçi.“Bu has­ta­lık­lar­dan baş­vu­ru­lar­da ruh du­ru­mun­da­ki de­ği­şim­le­re bağ­lı ola­rak kı­şın bir ar­tış göz­lem­le­ni­yor. Bu­nun dı­şın­da ka­rın ağ­rı­sı  se­be­bi net açık­la­na­ma­sa da kış ay­la­rın­da sı­cak ay­la­ra oran­la da­ha sık gö­rü­le­bi­li­yo­r” di­yen iç has­ta­lık­la­rı ve gas­tro­en­te­ro­lo­ji uz­ma­nı Dr. Öz­dal Er­so­y’­la en sık gö­rü­len bu 3 has­ta­lık­la il­gi­li ko­nuş­tuk. *Dis­pep­si­nin gö­rül­me sık­lı­ğı ne­dir? Gas­tro­en­te­ro­lo­ji po­lik­li­nik­le­rin­de en sık kar­şı­laş­tı­ğı­mız has­ta gru­bu dis­pep­tik has­ta­lar­dır. Dis­pep­si, gas­tro­en­te­ro­lo­ji po­lik­li­ni­ği­ne baş­vu­ran­la­rın yüz­de 40-60’nda gö­rü­len bir ya­kın­ma­dır. *Be­lir­ti­le­ri ne­ler­dir? Bu has­ta­lık üst sin­di­rim si­te­mi­ne ait ol­du­ğu dü­şü­nü­len ka­rın ağ­rı­sı, hu­zur­suz­luk, er­ken doy­ma, şiş­kin­lik, bu­lan­tı, kus­ma, ge­ğir­me, art­mış ba­ğır­sak ga­zı gi­bi ya­kın­ma­la­rın bel­li ara­lık­lar­la ve­ya sü­rek­li gö­rül­me­si di­ye ta­nım­la­nı­yor. Has­ta­lık­ta mi­de­nin içi­ni sa­ran zar­da dis­pep­si­yi açık­la­ya­cak ya­pı­sal bo­zuk­luk­tan çok fonk­si­yo­nel bo­zuk­lu­ğa bağ­lı or­ta­ya çık­tı­ğı dü­şü­nü­lü­yor ve bu tab­lo­ya da ‘fonk­si­yo­nel dis­pep­si­’ de­ni­li­yor. *Te­da­vi­si na­sıl ya­pı­lı­yor? Has­ta­da alarm ya­kın­ma­la­rı adı­nı ver­di­ği­miz ki­lo kay­bı, iş­tah­sız­lık, ma­kat­tan ve­ya ağız­dan kan gel­me­si, kan­sız­lık gi­bi so­run­la­rın olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tı­rı­yo­ruz. Kalp ra­hat­sız­lı­ğı, di­ya­bet, KO­AH gi­bi yan­daş has­ta­lık­la­rın var­lı­ğı ve dis­pep­tik ya­kın­ma­la­ra se­bep ola­bi­le­cek ilaç­la­rın kul­la­nı­lıp kul­la­nıl­ma­dı­ğı da sor­gu­la­nı­yor. Be­lir­gin bir bo­zuk­luk sap­tan­ma­dı­ğın­da has­ta­ya mi­de asi­di­ni bas­kı­la­yı­cı, dü­zen­le­yi­ci, pro­bi­otik­ler ve ba­zen an­ti­dep­re­san gi­bi ilaç te­da­vi­le­rine baş­la­nı­yor. Yaşam tarzı değişikliği şart *Ref­lü­nün gö­rül­me sık­lı­ğı ne­dir? Ref­lü ya­kın­ma­sıy­la po­lik­li­ni­ğe baş­vu­ran has­ta­la­rın yüz­de 20-30’un­da gas­tro­özo­fa­ge­al ref­lü has­ta­lı­ğı­na ait ya­kın­ma­lar var­dır. Bu ya­kın­ma­lar ara­sın­da gö­ğüs­te yan­ma, ağı­za gı­da ve­ya mi­de su­yu­nun gel­me­si gi­bi sı­kın­tı­lar bu­lu­nu­yor. *Te­da­vi­si na­sıl ya­pı­lı­yor? Te­da­vi ref­lü be­lir­ti­le­ri­nin ve ye­mek bo­ru­sun­da oluş­muş ha­sa­rın şid­de­ti­ne gö­re de­ğiş­ken­lik gös­te­re­bi­lir. Ref­lü te­da­vi­sin­de has­ta için ol­maz­sa ol­maz olan şey ya­şam tar­zı de­ği­şik­lik­le­ri­dir. *Has­sas ba­ğır­sak sen­dro­mu­nun be­lir­ti­le­ri ne­ler­dir? Dis­pep­si ya­kın­ma­sı ile or­tak bir­çok ya­kın­ma­lar içe­ren sen­dro­m, ka­rın­da şiş­kin­lik, ağ­rı, art­mış ba­ğır­sak ga­zı, ka­bız­lık ve­ya is­hal gi­bi ya­kın­ma­lar top­lu­lu­ğu­dur an­cak bu ta­nı­nın ko­nul­ma­sı için bu ya­kın­ma­la­rı açık­la­ya­cak cid­di bir has­ta­lı­ğı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nın tet­kik­ler­le gös­te­ril­me­si ge­re­ki­yor. Te­da­visi na­sıl ya­pı­lı­yor? Hassas bağırsak sendromunu ta­ma­men or­ta­dan kal­dı­rı­cı bir te­da­vi yok. An­cak te­da­vi, be­lir­ti­le­rin şid­de­ti­ni azalt­ma­ya ve tek­rar­la­ma­sı­nı ön­le­me­ye yö­ne­lik ola­rak ba­şa­rı­lı ol­mak­ta­dır. Ay­rı­ca ilaç te­da­vi­si­nin ya­nın­da ki­şi­le­rin özel­lik­le ye­dik­le­ri be­sin­le­re dik­kat et­mesi de ra­hat­sız­lı­ğı azal­tı­cı bir un­sur­dur. Ge­nel­lik­le di­yet öne­ril­mez, zi­ra di­yet­le­rin has­ta­lar­da şiş­kin­li­ği ar­tır­dı­ğı ve­ya stre­se yol aça­rak te­tik­le­yi­ci ol­du­ğu yö­nün­de ba­zı ina­nış­lar mev­cut­tur. An­cak şi­ka­yet­le­ri özel­lik­le ar­tı­ran ba­zı yi­ye­cek­ler sap­tan­mış­tır. Bun­lar buğ­day, mı­sır, süt, pey­nir, yu­laf, kah­ve, çav­dar, yu­mur­ta, çay ve na­ren­ci­ye­dir. Bu yi­ye­cek­ler­den uzak du­rul­ma­sı te­da­vi­yi ko­lay­laş­tı­ra­cak­tır.
SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

YORUMLAR
580799
loading
Reklamı Geç